Giấy chứng nhận của tổ chức nông nghiệp thế giới

chứng nhận sản phẩm nguồn gốc thực vật, không chứa kim loai nặng , không vi khuẩn và thương mại toàn cầu

Tiêu chuẩn Hữu cơ Châu Âu
Go Top
Số điện thoại